mei heong yuan logo 20150317 Pong Laksa Greenpot Fassler Gourmet Cheng Yew Heng House of Seafood Hai Musang King Logo Nanyang Old Coffee Logo Pretty Easy Logo FoodCrumz Lgof Sunmoon Logo SMH logo The Tea and Herb Company Logo Unknow Logo Xacture Logo The 1925 Logo Asyura-1 The 1925 Logo Got It Logo Nanyang Old Coffee